Doel

BVAM

Objet

  1. De ondernemingen hergroeperen die als hoofd- of afgeleide activiteit hebben, het op de markt brengen in België van audiovisuele reclame zoals in de bioscoop, op televisie en radio met inbegrip van de regie van deze reclame.
  2. Tussen zijn leden betrekkingen van goede kameraadschap en professionele solidariteit bevorderen en ontwikkelen. Eventuele problemen die op de ontwikkeling van het beroep betrekking hebben helpen oplossen en de belangen van het beroep beschermen door een gemeenschappelijke actie van de leden.
  3. De inlichtingen betreffende het beroep centraliseren en verspreiden in zoverre zij haar leden kunnen interesseren.
  4. De professionele belangen van haar leden verdedigen, en door alle wettelijke middelen de goedkeuring van maatregelen na streven die zij nuttig acht voor de door haar verdedigde belangen.
  5. De vertegenwoordiging verzekeren ten aanzien van de andere beroepsverenigingen die actief zijn binnen de reclamewereld. Ten aanzien van deze verenigingen, zowel als ten aanzien van de overheid, een reële vertegenwoordiging zijn voor de algemene ontwikkeling van de audiovisuele reclame, door in het bijzonder te waken over de harmonie van de verhoudingen tussen de verschillende reclame-activiteiten en de verdediging van hun algemene belangen op nationaal en internationaal vlak.
  6. Deskundigen verenigen voor het onderzoek naar elke technische of juridische vraag in verband met de audiovisuele reclame.
  7. Zij kan optreden, zowel als eiser als verweerder, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke, administratieve, arbitrale procedures of in het kader van bemiddeling, met als doel de verdediging van de belangen van haar leden te waarborgen, en dit door een beslissing van de Raad van Bestuur. De vervolgingen en uitvoeringen worden door de voorzitter en/of door de ondervoorzitter waargenomen, die de vereniging in deze procedures vertegenwoordigen, of bij gebreke hieraan door en daartoe speciaal gemachtigde bestuurder.
  8. En op de meest uitgebreide wijze, alle handelingen stellen die nuttig of samenhangend zijn met de hierboven beschreven doelstellingen.
  9. Klik hier voor de BVAM-statuten